Tên trường & Hiệu trưởng qua các giai đoạn
Năm
Tên Trường
Tên Hiệu Trưởng
Xuất Thân
1906-1939
École des méchaniciens asiatiques
Ông EMMANUEL ROSEL
Kỹ sư Công Nghệ, Đại tá Hải quân
1939-1942
École technique speciale
Ông ALBERT SIMON
Kỹ sư Cơ Khí, Đại úy Hải quân
1942-1946
École technique speciale
Ông YVES GERMAIN
Kỹ sư Cơ Khí, Đại úy Hải quân
1946-1950
Collège technique
Ông GÉRARD TABOUILLIOT
Kỹ sư Công Nghệ
1950-1952
Collège technique
Ông NGUYỄN CAO KHOAN
Kỹ sư Điện VIOLET
1952-1957
Trường trung học kỹ thuật đệ nhị cấp Cao Thắng
Ông ĐỖ VĂN TRÀ
Kỹ sư Điện I.K.G
1957-1958
Trường trung học kỹ thuật đệ nhị cấp Cao Thắng
Ông NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG
Kỹ sư Công chánh
1958-1961
Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng
Ông PHẠM XUÂN ĐỘ
Giáo sư Thanh tra Học chính
1961-1964
Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng
Ông CAO THANH ĐẢNH
Kỹ sư E.N.S.M
1964-1965
Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng
Ông NGUYỄN TẤN PHÁT
Kỹ sư E.N.S.M
1965-1967
Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng
Ông LÊ ĐÌNH VIỆN
Master of Education
1967-1975
Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng
Ông NGUYỄN HỒNG LAM
Kỹ Sư Công Nghệ

TRỞ LẠI TRANG CHÍNH