HÌNH ẢNH NGÀY XA XƯA


Cô Phong - giáo sư Triết.

Thầy Nguyễn khánh Nhuần, Nhinh, Mười, Phước, Lăng, ?, Bùi minh Sa, Hóa.
Bùi Nguơn Liên, Chơn, Thành, Nhinh, Dũng, ?, Phạm thế Hùng, Ng. minh Mẫn, Lăng, Ng. tiến Dương, Đoàn Điềm, Đống, Hùng, Bùi văn Đức.
Thầy Phan tương Dần - Giáo Sư dậy tân toán học.
Liên, Điềm, Phạm xuân Thành, Trần v. Hạnh(Cớ), Đống, Mẫn, ?, Lăng, Hùng, Dương, Chơn, Nhinh, Pha.m thế Hùng, Dũng?, Đức, Anh.
Bùi minh Sa, Dương hữu Phước, Lại minh Anh, Hiệp, Vũ thành Vinh
Trần tiến Hùng, Ng. đức Lăng, Thứ, Hóa, Nhinh, Tôn văn Hóa.
Mẫn, Thành, Nhinh, Liệu, Hùng, Nhẫn, Thái văn Sắng, Hiếu, Hinh, Vinh, Điềm, Trần văn Quan, Phạm thế Hùng, Liên.
Tráng, Quà, Tiến, Ng văn Chuyên, Hưu, Bảo, Hoàng văn Hùng.Phước, Nam, Hinh, Vân, Phước, Viễn Tuấn.
 Dân,?, Liệu, Nhẫn, Anh, Tài, Duyên, Quang, Ngô đón Xỳ, Lê chí Nguyện,  Phan văn Hiếu, Ông quan Nhiêu, Văn Thí, Hóa.
Bảo, Vân, Hùng, Tráng, Nam, Chuyện, Tiến, Viễn Tuấn, Phước, Trấn x. Phước, Ưng, Lương kính Quà, Lý.

Ng. thanh Dân, Nhiều, Hưu, Hinh, Quang, Phước, Nam, Lý, ?, Ưng, Tiến, chị M.
Phụng, Vang Long, Chơn, Tài, Tăng trọng Nghĩa.

Tiến, Ưng, Nam, Nhiều, Tuấn, Bảo, Trần thanh Vân, Phứơc, Trần xuân Phước, Ng. lê Hinh.

Vân, Bảo, Phước & Nam.

Hòang văn Hùng.

Giáp và Bạn trong thế đòn chân của Vovinam.

Để tưởng niêm và thương nhớ cố võ sư TRỊNH NGỌC MINH
Nhóm Vovinam đầu tiên của trường trung học kỹ thuật Cao Thắng do anh Đức khởi xướng.
Hưu, Thành, Vân, Phú.
Phú, Sang Thành.

Hình ảnh Sàigòn 1961


Nguyễn v.Vân Bùi v. Đức, Thành, Hưu,  Đòan mạnh Phú

Thành, Bùi nguơn Liên, Phạm thế Hùng, Nhinh, Trần v. Quan.

Dương chí Thành.

Thành, Hưu,  Bùi v. Đức.

Bảo và gia đình Vân.

Bảo và các bạn trong đám cưới Trần Anh
 
Ghi Chú: Những bạn có dấu ?, tôi không nhớ tên, nếu các bạn còn nhớ họ và tên email cho tôi cập nhật.

TRỞ LẠI TRANG HÌNH ẢNH KHẮP NƠI

TRỞ LẠI TRANG CHÍNH